Bakire Hikayeleri kategorisi, piş man olmazsı nı z hikayesini oku.

piş man olmazsı nı z

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
adı m tolga fizyonomik olarak fena gö rü nmeyen dü rü st gü venilir oturaklı ve olgun biriyim istanbulda yaş ar kendi iş imle uğ raş ı rı m.Baş ı mdan geç en ilginç ve bir o kadarda kudurtucu anı mı n baş langı cı ş ö yle oldu bundan yaklaş ı k 15 gü n evvel bir akş am ü zeri masamı n ç ekmecesinde daima bulundurduğ um minik jack daniels ş iş esinden tam birkaç yudum ç ekmiş tim ki cafenin kapı sı ndan iri yarı kirli sakallı ama kaliteli ve pahalı giyiminden varlı klı biri olduğ unu sezinlediğ im bir beyefendi girdi…ve iç eri girer girmez selam sabah vermeden direkt masamı n yanı ndaki koltuğ a oturduğ u iç in iç imden hayı flanı rken hemen peş inden iç eri giren afet-i devranı gö rü nce birden yumuş ayı verdim.Aman Allah ı m o ne gü zellik ve zarafetti.Ö ncelikle sö yleyebilirim ki tam bir hanı mefendiydi.Oturuş undan konuş ması ndan tavı rları ndan soylu bir aileye mensup olduğ u veya sosyal psikoloji konusunda sı kı bir eğ itim aldı ğ ı hemen anlaş ı lı yordu.Her kadı nda rastlanmayan bu ö zelliklerinin yanı sı ra fizik olarak ta muhteş em bir kadı ndı ..zenci kadı nlara has yuvarlak ve ç ı kı ntı lı bir kalç a,oldukç a iri bembeyaz bir gö ğ ü s,ela gö zler,dolgun dudaklar ve harikulade bacaklar her erkeğ in hayallerini sü sleyen nitelikteydi.Kolay kolay hiç bir mü ş terime bu gö zle bakmadı ğ ı m halde nedense farkı nda olmadan ç ileden ç ı kı vermiş tim.Sohbetimiz ilerledikç e 35-45 yaş ları nda 18 yı llı k evli ve 2 ç ocukları nı n olduğ unu ö ğ rendiğ im ç iftin cafeme gelme sebepleri evdeki bilgisayarları na taktı kları pc cameranı n ç alı ş maması ydı .Cafenin karş ı sı nda bulunan avukatlı k bü rosundan ç ı kı nca tesadü fen burayı gö rmü ş ler ve fikir almak iç in uğ ramı ş lardı .İ ş yerime fazla uzak olmayan bir sitede oturdukları nı ö ğ renince,camerayı benim tamir edebileceğ imi,bü yü k ihtimalle driver ini yü klerken hata yaptı kları nı aç ı kladı m.Bunun ü zerine ertesi gü n Pazar olduğ u iç in ikisinin de evde oldukları nı ve saat 3 gibi gelmemde mahsur olmadı ğ ı nı sö ylediler.Ertesi gü n yani Pazar gü nü saat 3 civarı evlerinin kapı sı nı ç aldı m.Kapı yı melih bey aç tı beni gü ler yü zle karş ı layı p iç eri buyur etti.Evin atmosferini buram buram harika bir kadı n parfü mü kaplamı ş tı ama neş e hanı m henü z gö rü nü rlerde yoktu.Melih beyle ayak ü stü biraz sohbet ettikten sonra bilgisayarı n olduğ u yeri gö stermesini rica ederek o tarafa doğ ru yö neldik.Bilgisayar ç iftin yatak odası ndaydı .Laf arası nda ç ocukları nı n nerede olduğ unu sorduğ umda ise birisinin Bursa da diğ erinin de İ zmir de ü niversite okudukları nı ,ç ocukları bü yü ttü kten sonra rahat ettiklerini sö yledi.Bilgisayarı n baş ı na geç ip kamerayı taktı ktan sonra driver cd sini istediğ imde ben yerini bilmiyorum neş e ş imdi banyodan ç ı kar o getirir dediğ inde eş inin banyodaki ç ı plak hali gayri ihtiyari gö zlerimin ö nü ne gelince benim azman kafası nı ş ö yle bir kaldı rdı .Neş e nin banyodan ç ı kması nı beklerken belki klasö rlerin iç inde cameranı n driver i vardı r diye Melih le birlikte bilgisayardaki klasö rleri karı ş tı rmaya baş ladı k.Seri bir ş ekilde klasö rleri aç arken birden bire karş ı mı za eş iyle seviş irken cameraya ç ektikleri sahneler ç ı kı nca melih ş aş ı rarak kı zarı p bozardı ama belli etmemeye ç alı ş arak baş ka konularla olayı geç iş tirmeye ç alı ş tı .Mü sade isteyip su iç mek iç in biraz odadan dı ş arı ç ı kı nca klasö rü yeniden aç ı p neş e nin muhteş em vü cudunu doya doya seyretmeyi dü ş ü ndü ysem de saygı sı zlı k olur diye vazgeç tim.Az sonra melih kapı dan iç eriye eş i neş e hanı mla birlikte girince sanki gö zlerim yuvaları ndan fı rlayacak gibi oldu..zira henü z tam kurumamı ş saç ları ve vü cuduna yapı ş an pembe bornozuyla muhteş em gö rü nü yordu neş e.Driver cd sini bilgisayara takı p ç alı ş tı rmaya baş layı nca neş e nası l yaptı ğ ı mı daha yakı ndan gö rebilmek iç in enseme iyice sokulmuş sı cak nefesi ı lı k bir yaz meltemi gibi ensemden kası kları ma oradan benim paş aya doğ ru esinti yaparak kan dolaş ı mı mı aş ı rı ş ekilde hı zlandı rmı ş tı .Ellerim klavyenin tuş ları na basarken heyecandan titriyor,ara sı ra yanlı ş tuş lara dokunuyordu.Tam bu esnada melih ben bir kadeh bir ş eyler iç eceğ im bana sende istermisin gü ven diye sorunca gayri ihtiyari evet cavabı verdim.Melih odadan ç ı kı nca eş i banada getirirmisin sevgilim diye peş inden seslenirken bir yandanda arkamdan bana dahada yaklaş mı ş ,muhteş em meme uç ları nı sı rtı mda hisseder olmuş tum.Az sonra melih ü ç kadeh iç kiyle ç ı kagelince,ben neş e nin aramı za biraz mesafe koyacağ ı nı dü ş ü nü rken o hiç istifini bozmamı ş kocası na aldı rmadan iyice sokulduğ u arkamdan bazı ş eyler sormaya devam ediyordu.Bilgisayardaki iş im bitip camerayı test etme aş aması na geldiğ imizde Melih hadi sevgilim aramı zda en gü zel sensin ilk seni gö relim kamerada deyince neş e kamerayı kendine ç evirip komik mimikler yapmaya baş ladı .Melih,karı cı ğ ı m eski kamera uzağ ı iyi ç ekmiyordu biraz uzaklaş ı rmı sı n kameradan bakalı m nası l gö rü neceksin dediğ inde neş e yatağ a doğ ru geri geri giderken farkı nda olmadan baldı rları yatağ ı n kenarı na ç arpı nca birden bire yatağ ı n ü zerine geriye doğ ru oturakaldı bu hareket ani bir reflex sonucu olduğ u iç in zaten fluarı gevş ek bağ lanmı ş olan bornoz iki yana aç ı larak neş enin iri gö ğ ü slerini ve amı nı n arası na iyice girmiş siyah tangası nı bü tü n ihtiş am ve ç ekiciliğ iyle gö zler ö nü ne sermiş ti.Melih ve ben bu harikulade manzaraya ş aş kı nlı k ve hayranlı kla bakarken neş e kendini toparlamı ş ama tatlı ve muzip bir gü lü cü k atmaktan da geri kalmamı ş tı .İ ç kinin de verdiğ i yumuş aklı kla ş akayla karı ş ı k ne bakı yorsunuz beğ enmediniz mi Diye sorunca kocası ,olurmu sevgilim harika gö rü nü yordun deyiverdi.Bende bundan cesaret alı p evet bende katı lı yorum melih beyin dü ş ü ncesine diye yarı m yamalak mı rı ldanı rken arzu dolu ela gö zlerini benim yeş il gö zlerime dikmiş diliyle dolgun dudakları nı ı slatı yordu.Melih bey ise bu olanlardan kı skanç lı k bazı nda hiç etkilenmemiş gibi sevgi ve arzu dolu gö zlerle eş ine bakı yor heyecandan derin derin soluyordu.Bir ara lavabonun yerini sorunca melih bana koridorun sonunda solda diye tarif etti.Lavaboya giderek hem ihtiyacı mı gidermeyi hem de ç ifti biraz yalnı z bı rakmayı planlı yordum.Beş dakika sonra yanları na geldiğ imde bornozunu ç ı karı p sadece tangası yla kalan karı sı nı kendisi sı rt ü stü yatarak ü zerine oturtmuş bir yandan memelerini yiyecek gibi somururken bir yandan da kalç aları nı hoyratç a avuç luyordu.Her avuç ladı ğ ı nda karı sı nı n minicik tangası kenara kayı yor tertemiz balkutusu ve daracı k Karaincisi gö zlerimin ö nü ne seriliyordu.Bu duruma daha fazla kayı tsı z kalamayacağ ı mı anlayı nca neş e ye arkadan yaklaş ı p kocası yla birlikte bende onun harika poposunu avuç lamaya okş amaya baş ladı m.Beni arkası nda hissedince inlemeleri ç oğ aldı ve daha iyi domalarak hazinesini bana sunmaya baş ladı .Hayatı m boyunca yü zlerce kadı nla birlikte olmama rağ men hiç birinin amı nı gö tü nü yalamayı bu kadar ç ok istememiş tim.Daha fazla dayanamayı p bir hamlede minicik tangası nı en ince yerinden sertç e ç ekip kopartarak gizli mü cevherlerini ortaya ç ı kardı m ve aç kurtları n ete saldı rması gibi kana kana amı nı gö tü nü yalamaya baş ladı m.Amı nı n harika bir tadı ve eş siz bir kokusu vardı ben yaladı kç a daha ç ok zevk sı vı sı salgı lı yor kesik kesik ç ı ğ lı klar atarak poposunu yü zü me doğ ru daha ç ok bastı rı yordu.Amı ndan aldı ğ ı m zevk sı vı ları nı dilimle gö tü ne sü rü yor minicik deliğ inin derinliklerine hü nerli dilimi sokarak zevkten kudurtuyordum.İ ki erkeğ in arası nda olmak neş eyi ç ı ldı rtmı ş erkeklerim canları m kocaları m benim diye naralar atması na sebep olmuş tu.Yarı m saatten fazla bu ş ekilde seviş tikten,ben neş enin am sı vı ları nı doya doya zevkle iç tikten sonra melih eş ofmanı nı n altı nı sı yı rı p o muhteş em amı sikinin ü zerine oturtunca karı sı ndan derin bir ohhh sesi yü kseldi.Melih alttan pompaladı kç a karı sı nı n dilimle iyice yumuş attı ğ ı m Karaincisi davetkar bir ş ekilde aç ı lı p kapanı yor adeta sikimi iç ine davet ediyordu.Zaten bulunduğ u yerde iyice sı kı lan benim azmanı bir hamlede dı ş arı salarak neş enin gö t deliğ ine dayadı m.Sikmeden ö nce dilimle iyice yumuş atı p kayganlaş tı rarak yarağ a hazı rladı ğ ı m ş eker gibi deliğ ine sikimin kafası nı yavaş yavaş sokmaya baş ladı m.Ö nceleri poposunu geriye ç ekip irkilmesine acı ç ı ğ lı kları atması na rağ men yarağ ı m yarı sı na kadar gö tü ne girince poposunu bana doğ ru iterek hepsini iç ine almayı arzuladı ğ ı nı belli ederek hem amı na hem gö tü ne giren siklerin verdiğ i hazla cezbedici inlemeler ve buram buran kadı n kokan zevk ç ı ğ lı kları atmaya baş ladı .Neş enin bu arzu dolu davranı ş ları na kayı tsı z kalamayarak sikimi sı kı sı kı kavrayan Karaincisinin derinliklerine kö kü ne kadar geç irince ö yle iç ten ve keskin bir ç ı ğ lı k attı ki hayatı boyunca bö yle bir sikiş ve zevk yaş amadı ğ ı belli oluyordu.Bir sü re sonra ü ç ü mü z birden ç ı lgı nlar gibi orgazm olduk ama neş e hala doymamı ş bu sefer benim sikimi amı na istiyordu…ama maalesef meş gul biri olduğ um iç in o gü nü kı sa keserek baş ka bir zaman doya doya sikiş mek .msn:
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

okuldaki sikilişim

ben lise de okurken birinden cok hoşlanıyodum çok yakısıklı bi gençtu çok tatlıydı o kadar çok yakısıklıydıki bütün kızlar onun peşindeydi aynı sınıftaydık neyse sözü uzatmayayım ders bostu bende bi ara lavoboya gitmiştim bu gençta benim arkamdan g... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bir zamanlar bakireydi

|slm.ben eskişehirden faruk.bu yıl orta 3e geçtim.seex konusunda herşeyi biliyorum.ve sevgilim tuba ile sex yapmak istiodum.onu annemlerin olmadığı bi gün eve film izlemeye çağırdım.filmin adı halkaydı.ikinci cdsini ise porno olarak koydum.o bunu gör... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

süper 17likler

merhaba arkadaslar bu hikaye bir hafta önce basıma geldi sevgilimle aram coook bozuktu ve ben hiç ona yanasmıyordum ve bir gün ban dediki pazar günü gel bizim eve süprüzüm var dedi o onda sevgilimi nasıl sikebilirm diye düşümeye basladım neyse pazar ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sevgilim kırmadı..

Burada herkes o kadar abartıyor ki inanamıyorum her neyse ben yazmaya başlayım kendimi anlatmama gerek yok ..Sevgilimi sevmiyordum aslında öylesine çıkıyordm çok yakışıklı biri değilimdir oda çok güzel biri değildi ama birbirimizi tamamlıyorduk uyum ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ü nv 1

slm herkese fazla uzatmadan hikayeme baslayacam ben liseyi kü ç ü k bir ilç ede okudum bu yü zden kı zlarla sohbetim pek olmadı cü nkü kı z yoktu liseyi bitirip ü nv kazandı m ü nv ortamı n&... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

delicesine yeş il gö zlü m

merhaba site sakinleri ben de sizin yazdı ğ ı nı z hikayelerden gü ç alarak baş ı mdan geç en bir anı mı sizinle paylaş mak istiyorum.ben 28 yaş ı nda İ MALATLA uğ raş an biriyim... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kuzenim zehrayla

Selam hala kızı zehra 19 yaşında Kayseride yaşayan alımlı bir kız, evlerine ziyarete gittim. bir şeiklde evde baş başa kaldık.televizyonda bir filmde öpüşme sahnesi vardı. Ben bakarken zehranın bana baktığıı fark ettim. Bir anda göz göze geldik. İste... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

keşfedilmeyen azgin kiz

üniversite de okurken bir bayan vardi cok hosuma gidiyordu ancak kızın hiç erkek arkadasi olmamiş gibi duruyor ve hiç erkeklerle konusmuyordu bir gun bunun msn sini buldum ve ekledım.sonra bunla yazısmaya basladım ancak kndımı önce gızledım sonra ılı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bekaretimi 21 yaşında bozdurdum

Merhaba arkadaslar ben alp 21 yasındayım sizlere 2 hafta önce basımdan gecen harika sikilisimi anlatıcam. 2 senedir gay videoları izliyordum artık otururken sanki götümün deligi kasınıyordu evet evet yarak istiyodum sikilmeyi istiyodum ancak nasıl ki... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ateşli bayan avukatım.

Ankaralı ateşli bayan avukatım ebru ile... Geldiğinde uzun süre birbirimize sarıldık çünkü birbirimizi çok özlemiştik.Sonra içeri girdik ve daha ayakkabılarını çıkarmadan onu çılgınca öpmeye başladım.Zevkten kuduruyordu.Bir elimle de kalçalarını tutu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.