nurten hanı mı n gö zyaş ları

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
Hanı m, ben bö yle bir ş eye asla mü saade edemem. Allahı n verdiğ i canı Allah an baş ka kimse alamaz. Hem dü nyaya gelen rı zkı yla ve sabrı yla gelir, bunu sakı n unutma. Diğ er iki evladı mı zı nası l bü yü ttü ysek, onu da bü yü tü rü z. Allah Kerîmdir." Nurten Hanı m gö zlerini araladı . Hiç de huzurlu geç memiş ti gecesi. Bü tü n gece kabus doluydu. Dü n aldı ğ ı kö tü haberi bir tü rlü ç ı karamı yordu aklı ndan. "Belki de evet belki de rü yaydı bu haber!" Aceleyle kalktı yataktan. Masanı n ü zerinde duran kağ ı da bakana dek gü lü mseyen yü zü , ası ldı aniden. "Doğ ruymuş . Evet, hamileyim. Kendimi kandı rmaya ç alı ş ı yorum. Doğ ru iş te ü ç ü ncü ye hamileyim. Bir bebek daha! Aman Allahı m! Dü ş ü nmek bile istemiyorum. İ ki ç ocuğ u bü yü tene kadar neler ç ektim ben. Hayatı m karardı . Tam rahata erdim, rahat bir nefes aldı m derken, bir bebekle daha asla uğ raş amam. Ne yapmalı yı m, Allahı m? Ne yapmalı yı m?" Yatakta uyumakta olan kocası na baktı . Henü z ona bile sö ylememiş ti hamile olduğ unu. "Ona sö ylesem de bir ş ey fark etmez ki, nası l olsa "Dü nyaya gelen bü yü r." diyerek tepkisiz kalı r." diye geç irdi iç inden. Dalgı n bir ş ekilde kahvaltı yı hazı rlamaya baş ladı . Mutfaktan eş ine seslendi sonra. Adam yarı uykulu geldi, hazı r sofraya oturup yemeye baş ladı . Zoraki yediğ i her hâlinden belliydi. Sonra karş ı sı nda oturan karı sı na baktı . Ç ok durgundu. Bir noktaya dalmı ş , hareketsiz oturuyordu. – Ne oldu hanı m? Bu ne dalgı nlı k? – Yok bir ş ey. Haydi, sen acele et, iş e geç kalacaksı n. Yerinden kalktı . Ç ocukları n yanı na gidecekti ki, tekrar geri dö ndü , kı sı k bir ses tonuyla eş ine seslendi: – Bey sana bir ş ey sö yleyeceğ im. – E.......sö yle bakalı m. – Ben hamileyim, biliyor musun? – Doğ rumu bu? Ç ok sevindim. Bebek sevmeyi de ö zlemiş tik hani… – Sen sadece sevmeyi dü ş ü nü yorsun. Oysa ben nası l bakacağ ı mı zı … Neden? Ç ü nkü sen sadece seviyorsun. Ben ise sabahtan akş ama kadar ç ocuklarla canı m ç ı kı yor. Birde uykusuz geceler… Yok, bey, ben iki ç ocuğ u bü yü tene kadar ne zorluklar yaş adı m. Hastalı kları , ü stleri, baş ları , mamaları , bezleri… Yeni yeni kendime geldim. İ nsan iç ine ç ı ktı m. Bu yaş tan sonra ü ç ü ncü bir bebekle asla uğ raş amam. Ben bu bebeğ i aldı rmaya karar verdim. Adamı n neş esi kaç tı . Elinden ç atalı hı ş ı mla bı rakı rken, bir taraftan da dü ş ü ncelerini aç ı klı yordu: – Hanı m ben bö yle bir ş eye asla mü saade edemem. Allahı n verdiğ i canı Allah an baş ka kimse alamaz. Hem dü nyaya gelen rı zkı yla ve sabrı yla gelir, bunu sakı n unutma. Diğ er iki evladı mı zı nası l bü yü ttü ysek, onu da bü yü tü rü z. Allah Kerîmdir. Nurten Hanı m hı ç kı rı klarla ağ larken, bir taraftan da avazı ç ı ktı ğ ı kadar bağ ı rı yordu: – Tabiî, sen ne gö rdü n ki! Akş amdan akş ama baba oldun sen. Bü tü n sı kı ntı yı ben ç ektim. Gece sabahlara kadar ben salladı m. Acı ktı kları nda ben doyurdum. Bezlerini ben yı kadı m. Sen ne yaptı n? Sadece sevdin. – Ama ben de rı zkları nı temin etmek iç in gece yarı sı na kadar ç alı ş tı m. Bir ş ey diyor muyum? Bunlar bizim gö revimiz hanı m. Sen ne dersen de, ben izin vermiyorum.. Adam aceleyle hazı rlandı . Kapı ya gelince seslendi: – Hanı m! Ben gidiyorum. Bir ş ey istiyor musun? Gelirken alayı m. – Sadece bana kü rtaj iç in para bı rak. Adamı n yü zü ası ldı :–Sana anlattı m ya! İ zin de vermiyorum para da. Akş am gelince konuş uruz. Kapı yı hı ş ı mla kapatarak ç ekip gitti. Nurten Hanı m kendini ç aresiz ve yalnı z hissediyordu. Bir yandan ortalı ğ ı topluyor, bir yandan da eş inin ardı ndan sö yleniyordu: –Sen ne ç ektin de konuş uyorsun? İ zin yokmuş . Senden izin isteyen mi var? Sonra gö zü ne bilezikleri takı ldı . Evet, bunları annesi takmı ş tı . Bilezikleri bozdurarak kü rtaj olabilirim diye dü ş ü ndü . "Buna da bir ş ey diyemez ya. Ç ü nkü onun değ il." diye dü ş ü nü rken gü lü msü yordu. – Bu iş i bugü n halletmeliyim. Akş am olmadan, o iş ten gelmeden hem de. Yine aynı konuş maları ç ekemem vallahi. Uyuyan ç ocukları na baktı . Daha uyanmayacakları nı biliyordu. Onlar uyanana kadar iş ini halledebilirdi. Uyandı kları nda okumaları iç in bir not yazarak hazı rlanı p hı zla ç ı ktı evden. İ lk iş i aç ı k olan bir kuyumcu dü kkânı bulup, annesinin taktı ğ ı bilezikleri bozdurdu ve en yakı n hastaneye attı kendini. Nihayet doktorun karş ı sı ndaydı .Olan biteni anlattı bir ç ı rpı da. Doktor daha ufak olduğ u iç in bebeğ i alabileceğ ini sö ylediğ inde biraz rahatladı . Hemş ire yatacağ ı yeri gö sterdi ona. Biraz korku biraz da tereddü tle ş aş kı n bir ş ekilde yatarken kararsı zlı ğ ı devam ediyordu. – Acaba vaz mı geç sem? diye geç irirken iç inden, bebek bakı mı nı n zorlukları nı geç irdi gö zü nü n ö nü nden. – Yok, yok, bu gü n bu iş bitmeli. Kurtulmalı yı m mutlaka, dedi. Hemş ireyle konuş uyordu ki, verilen narkozun tesiriyle kendinden geç miş ti. Minicik masum bebek parç alara ayrı larak kazı nı yordu. Daha annesinin ş efkatini hissedemeden, kokusuna doyamadan, koynunda gü ven duyacağ ı bir gece bile geç iremeden, bu dü nyada en fazla gü veneceğ i varlı k tarafı ndan yok edilmiş ti bile... Ne kadar zaman geç tiğ ini bilmiyordu. Gö zlerini araladı ğ ı nda. Her yer bulanı ktı . Gö zleri birş eyler sormak iç in birilerini aradı . Belli belirsiz seç ebiliyordu hemş ireyi. – Bitti mi? diyebildi sadece. Hemş ire iş bitirici bir ifadeyle: – Evet, efendim. Geç miş olsun. Kendinizi iyi hissettiğ inizde evinize gidebilirsiniz. – Hemen gitmeliyim. Bana bir taksi ç ağ ı rı n lü tfen. Evde ç ocukları m var, ç oktan uyanmı ş lardı r. – Biraz daha dinlenirseniz daha iyi olur – Evde dinlenirim. Beni kapı ya kadar bı rakı n. Taksiyle giderim ben. Hemş ire telefonla konuş up taksinin kapı da olduğ unu sö ylediğ inde yavaş ç a doğ ruldu yerinden. Baş ı dö nü yordu. Kendini hiç de iyi hissetmiyordu ama gitmeliydi mutlaka. Akş am olmadan evde olmalı ydı . Hem de ç ocukları n uyanmı ş ve acı kmı ş olabileceklerini dü ş ü nerek, getirilen tekerlekli iskemleye oturdu. Baş ı hâlâ dö nmekteydi. Ş ofö re adresi verdikten sonra derin bir oh ç ekti. Ş ofö r: – Geç miş olsun abla. Hasta mı sı nı z? Hâlsiz ve yorgun bir ş ekilde karş ı lı k verdi: – Yok, iyiyim ş u an. Bir sorunu hallettim de. Derken hafifç e gü lü msedi. Evlerine yaklaş mı ş lardı ki, bir kalabalı k iliş ti gö zü ne. İ tfaiye, ambulans ve meraklı bir sü rü insan yı ğ ı nı uğ ultu hâlindeydi sanki. Ş ofö r: – Abla, burası tı kalı … Evin de yakı nsa, sen in istersen, arabayla daha ileri gidemeyiz. – Evet, ev az ileride. Tamam, ben burada ineyim. Parayı uzatı rken bir taraftan da sö yleniyordu: – Tam da zamanı nda sı kı ş tı trafik. Ne oldu acaba? Ş ofö r paranı n ü zerini verirken bir yandan da: – Tekrar geç miş olsun abla, diyerek geri dö ndü ve hı zla uzaklaş tı . Nurten Hanı m bitkin ve hâlsiz bir hâlde yavaş yavaş ilerlerken, iç ine bir korku dü ş tü . Hı zlı adı mlarla gitmek istese de vü cudunu taş ı yacak dermanı bulamı yordu kendinde. Ambulansa ç arş afa sarı lı bir ceset getirildiğ ini gö rdü ğ ü ndeyse korkusu iyice arttı . Etraftakiler: – İ ki ç ocuk da zehirlenmiş . İ ç eride baş ka kimse var mı acaba? diye bağ rı ş malar onu iyice korkutmuş tu ki, kafası nı kaldı rdı ğ ı nda gö rdü ğ ü manzara dehş etti. Evinden kara dumanlar gö kyü zü ne doğ ru ç ı karken, etrafta keskin bir yanı k kokusu hâkimdi. İ nsanları n uğ ultulu bağ ı rı ş ları iç erisinde olan biteni anlamı ş tı . Zaten bitkin olan bedeni daha fazla dayanamadı olduğ u yere yı ğ ı lı p kaldı . Ambulansı n baş ı ndaki doktor gö revlilere seslendi – Kadı n bayı ldı ! Arkadaş lar ç ocuk cesetlerinin yanı na taş ı yalı m da ilk mü dahalesini yapalı m. Haydi, arkadaş lar acele edin...msn adresimi veriyorum sevgilerle
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

ev sahibimi s...tim

Ankara da okuduğum senelerdi. Kiralık ev arıyordum. Gazeteden bulduğum sahibinden kiralık ilanını aradım. Ev sahibi 30 lu yaşlarda çok hoş    bir kadındı. İlk karşılaşmamız evinde oldu, zaten kiraya vereceği evde yan daireydi. Daha ilk görd... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

şişmanın daracık amı...

Selamlar daha önceden yaşadıklarımı sizlerle paylaşmıştım bundan dolayı bir mail aldım kendisi 32 yaşında ama biraz kilolu bir bayan olduğunu ve evli olduğunu söyledi amının yalanmasını çok istediğini söyledi eyer kabul edersem bana amını ballı yalat... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocasından sonra ilk deneyimiydi

İZMİRDEN SELAMLAR,öncelikle kendimden bahsedeyim 33 yaşında 185 boyunda 66 kilo kumral ve (gülmeyin sakın ) kelim ,anlatacağım olay kesinlikle yaşanmıştır.2006 yazında bir bayanla tanıştım tanıştığımız ortam aile ortamıydı ve yanında çoçuğu ile tatil... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

dar deliği yaladım

Komsumu evde merhaba ben direk konuya girecegim. Bizim komsu surekli bize geliyor ve ben de kadindan biraz hoslaniyorum kadin yani kiz degil 40 yaslarinda ama kadini bir gorseniz bir afet afet. Kadin bize geliyor oturuyor felan. Bir gun yine geldi bu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

dullar başka olur

Merhaba seks hikaye okuyucuları benim adım mehmet 25 yaşındayım etrafımca cok sempatik bulunurum birazda sporcuyum neyse konuya gireyim bir akşam evde canım sıkıldı oturduğumuz semtte bir park var gittim oraya bir sigara yaktım kafamı toplamaya calış... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

üniversitede sex

slm ben adıyaman üniversitesinde okuyan bır ögrenciyim sizlere yasadıgım bır olayı anlatıcam.bırgun okulun kantınınde oturuyordum karsımda guzel bır kız oturuyordu bakısmaya basladık ve dyanamyıp yanına gıttım ve tanıstım konusmaya basladık anladımkı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

biraz da seks çalışalım...

Ben şu an ünİversİte 2. Sinifa gİdİyorum.İlk defa lİse sonda olmuştu.bİr gün öss İçİn arkadaşim selİn`İn evİne gİttİm.aİlesİ evde yoktu.Uzun süre matematİk çaliştik.fakat yaninda oyururken devamli yüzüne bakiyordum.bİrden onu tutup delİler gİbİ öpmey... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

olgunla yatakta

Selam herkese İşim gereği ankaraya gittiğim zamanlar yakınlarımın evinde kalırdım bu yaz h evlendiği için bu sefer mecburen bir misafirhane de yer ayırttım ve kalmaya başladım misafirhane de kaldığım odada tv olmadığı için tv lobi de ortak seyrediliy... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

tek şahit fotokopi makinası

Ben 28 Yaşına 1.90 boylarında bir özel bir firmada çalışan teknisyeim.. iş yerinde yaşadığım bir hikayemi alatacağım size.. iş yerinde benden büyük ancak bekar ve yanlız yaşayan bir bayan var. adı esra benden büyük olduğu için ben ona abla diyordurm.... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

arkamdan yaklastiklarini farketmedim bile

Herkese selam,,daha önceki hikayelerimi okuyanlar okul yıllarımın karşı cinsle ilişki bakımından oldukça hareketli olduğunu bilirler.Yine bu sırada başımdan geçen bir olaydan bahsedeceğim.Üniversitenin 2.Sınıfıydı alt kattaki maliye bölümünde accaipp... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.