kadı n dediğ in bö le zevk vermeli

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
selam arkadaş lar adı m kaan. 34 yaş ı mdayı m. sizinle yaş adı ğ ı m olayı paylaş mak istiyorum. sexe bir dü ş kü nlü ğ ü m yok ama iyi seviş en kadı nı her zaman tercih ederim ve aradı ğ ı mı da buldum ve gerç ekten mü kemmeldi tek kelimeyle. Ç alı ş an biri olduğ um iç in yı llı k iznimi geç irmek ü zre bir tatil beldesine gitmeyi dü ş ü nü yordum. ama o kadar para verip te kavrulmaya gerek yok diye dü ş ü ndü m ve alı ş veriş ve gezi amaç lı ankaraya gitmeye karar verdim. inip biraz dolaş tı ktan sonra karnı m acı ktı fast food tü rü bir yere gidip atı ş tı rayı m diye dü ş ü nü p kı zı layda kalite bir yere gidip oturdum. cam masaları n olduğ u cafede sipariş imi verdim beklerken yan masaya bir ç ift geldi aş ı klar gibi gö rü ntü leri vardı . adam ç ok yakı ş ı klı ve kadı nda yani nası l tarif edeyim bilmiyorum bu kadarmı ç ekici ve gü zel olurdu bir kadı n diyordum kendi kendime kaç amak bakı ş larla kadı nı sü zerken dikkatlice baktı ğ ı mda dikkatimi ilk ç eken ayakları ndaki ince topuklu ayak bileğ inden ş ı k bir bağ lama ile ayakları ve sanki vernikle cilalanmı ş kalç alara kadar giden dü zgü n bacaklar kı sa eteğ inden her bacak değ iş iminde kası kları na kadar aç ı lı yordu. ü zerinde derin dekolteli diyim yakaları aç ı k bir gö mlek ve gö gü sleri gö rü nü yordu. kadı nı mı seyrediyorum yemekmi yiyiyorum belli değ ildi. ö lesine birbirlerine tutku ile bakı yolardı ki yani yeni aş ı klar ve resmen oynaş ı yolardı gö zleriyle seviş iyorlardı . benim gö zü mde kadı nda idi . sonra birden kadı nla gö z gö ze geldik ela gö zleri ile bakı nca olduğ um yere ç akı ldı m. masalar cam olduğ u iç inde kalkmı ş yarağ ı mı da dar kot pantolondan gizlemek baya bir zor oluyordu. kadı n bana kilitlenmiş gibi bakı yordu ama bana değ il kalkmı ş yarağ ı ma bakmaya baş ladı . adamı n sı rtı bana dö nü k olduğ undan her ona sarı ldı ğ ı nda kolları kocası nı n kolları nda gö zleri ise benim yarakta idi. ve eş inin kulağ ı na bir seyler fı sı ldadı . bir sü re sonra adam ç aktı rmadan dö nü p bana baktı . tamam dedim ş imdi iş karı ş ı cak derken adam kalkı p bana geldi masama afedersiniz ç akmağ ı nı z varmı diyince nası l bir oh ç ektim bilemezsiniz. aldı yaktı bir sü re sonra yine derken buyrun ç akmak hediyem olsun ben zaten pek kullanmı yorum diyince muhabbet kuruldu . bizimle otururmusun dediler bende kabul ettim .merhaba diyip masaları na oturdum kendimi tanı ttı m onlarda isimlerini esra ve tü mer diye tanı ttı lar. hoş beş sohbet okul muhabbeti oldu esrada benim gibi ist. ü nide okuduğ u iç in paylaş ı cak ortam daha iyidi. ama hala arada kaç amak yarağ ı ma bakı yordu. farkediyordum. akş am ü zeri oldu ne yapacağ ı mı sordular gezmeye ve alı ş veriş e geldiğ imi sö ledim diyince tamam bize takı lı rmı sı n dediler olur dedim (memnuniyetle) ç ı ktı k oradan beraber baya bir gezdik ankarada ö nü mde yü rü ken bile o kalç alrı nı bilerek sallaması beni delirtiyordu ama yapı cak bir ş eyim yoktu. epey gezdik ve bir bara gidelim dediler olur dedim. merdivenli bir yere ç ı ktı k ö nü mde giden esra beni o an bitirdi. ö nü mde kı vı rta kı vı rta giderken birden ayak bileğ ine doğ ru eğ ilir gibi yaptı amı nı n arası na giren tanga olmayı ç ok istedim. bilerek yapı yordu biliyorum. ç ı ktı k yukarı ben kazı k gibi tabii. kendimize bir yer ayarladı k oturduk hafif loş ı ş ı k spotlar falan karş ı ma oturan esra baya yaymı ş tı bacakları nı . alkol sohbet dans derken kafaları mı z baya iyi oldu. oturuken bacakları nı benimkilere sü rtmeye baş ladı kalkmı ş yarağ ı mı gö rmek iç in uğ raş ı yordu 19 cm bir o kadarda kalı n nereye saklı yı m belli oluyordu resmen kazı k gibi eş ide farketmiş ti. ve bir birlerine bir ş eyler diyip gü lü ş tü ler hadi gidiyoruz soru sorma dediler bende sormadı m arabaya bindiğ imiz gibi yola koyulduk esra ö ne oturur diye ben hemen arka koltuğ a geç tim ama esrada geldi arkaya oturdu. otururkende amı nı gö stermeyi ihmal etmedi. bir sü re gittik ankara trafiğ i sı kı ş ı k ben ö n koltukları n arası na kafamı sokup tü merle bir ş eyler konuş urken elim arkada duruyordu bir el tutup benim elimi bacakları na gö tü rdü deliricektim evet esra elimi tuttuğ u gibi amı na doğ ru gö tü rdü okş ayarak bacakları ndan kası kları na kadar geldim ve ateş gibi yanam am dudakları nı n arası ndan parmakları mı geç irdiimde esra ı hhhh dedi ve ı slanmı ş vı cı k vı cı k olmuş tu. baya bir sü re okş adı m. ve sonra esra elini uzatı p benim yarağ ı mı okş amaya baş ladı . geç boş aldı ğ ı m iç in istediğ i kadar okş ayabilirdi. benim derdim tumer anlaması n. ama ne bileyim onlar planlı hareket ediyormuş . neyse geldik bir sitenin ö ü nü de durduk hadi gel dediler. asansö re bindik esra bu seferde kalkmı ş yarağ ı ma kalç aları nı sü rtmeye baş ladı . eve geldik. burası ne dedim bizim ev dediler ama ben dedim esra sus dedi. tamam dedim girdik iç eri ev baya iyi dö ş enmiş girdik iç eri hemen alkole devam ve hiç beklemediğ im bir an esra benim oturduğ um koltuğ a gelip ayakları nı atı p ayakta durarak baş ı mdan tuttu ve ş u arabada parmakları n kadar dilinde iyimi diye baş ı mdan tutarak beni amı na yaklaş tı rdı birden hem ş ok geç irriyorum hemde tumer ne diycek diye bakı yorum tumer onaylar gibi diliyle yalamamı gö sterdi . baktı m onayda geldi bunu bacakları nı n arkası ndan tutup kalç aları na kadar okş ayarak giden ellerimle eteğ ini sı yı rı rken diş lerimlede tangası nı nyan iplerinden aş ağ ı ç ektim ve dilimle amı nı n kenarları ndan baş ladı m yalamaya ve her dil darbemde amı nı n dudakları nı azı mı n iç ine alı r gibi yedim ve dilimi amı nı n dudakları ndaki o bı zı rı na değ inde esra ç ı ldı rdı ve saç ları mdan tutup bastı rı nca dilim amı na girdi artı k esra ç ı ğ lı klar atı yor deliriyordu ö lece esra boş alana kadar yaladı m amı nı . boş aldı ve bcakları titremeye baş ladı . sonra hiç bozmadan kucağ ı ma diz ç ö kü p kemerimi aç tı ve o kocaman kazı k gibi yarağ ı mı meydana ç ı karı p somurmaya baş ladı . resmen gı rtlağ ı na kadar sokup sokup ç ı karı yorken bende iş te istediğ im kadı n bu diyordum. sexi seviyordu hemde ç ok. baktı boş alı cak gibi değ ilim sen baya iyisin diyip oturan kocası nı n yanı na gidip bu sefer onun yarağ ı nı yalamaya baş ladı . bir kaç yalamadan sonra tumer dayanamadı ve boş almaya baş ladı ve menilerini yutarkende kalç aları nı sallamaya baş ladı ö nü mde hem am hemde gö t deliğ i beni davet ediyordu. bende niyetliydim ç ı ldı rtı caktı m esrayı ve hemen o domalmı ş dururken kalç aları na yaklaş ı p dilimle yalamaya baş ladı m. iki kalç a arası ndaki ç izgiden baş layı p arka deliğ ine gelen kadar yaladı m ve inlemeye baş ladı esra. arka deliğ in etrafı na geldiğ imde sı cak ve ı slak dilimle değ dirip değ dirip ç ekerken ç ı ğ lı k atı yordu. ve dilimi iç ine sokmaya baş ladı m . esra tumerde meni adı na hiç bir ş ey bı rakmadı adamı kuruttu ben dilimi soktukç a. sonra esra ayağ a kaltı ve ayakta seviş meye baş ladı k ellerim hala kalç aları nı n arası ndan deliğ in iç inde yarağ ı m kası kları nda amı nı n dudakları arası nda ve dudakları mı z birbirini parç alarken esra bir hareketle yarağ ı mı iç ine almaya baş ladı ayakta bir bacağ ı nı sandalyeye kaldı rı p iç ine alı rken bende ritme ayak uyudurup ayakta sikmeye baş ladı m esrayı . sok daha hı zlı sok daha derine sok aş kı m diye inliyordu kesik kesik. ben yarağ ı mı ç ı karı p yü zü nü tumere ç evirip bu sefer arkası ndan bir bacağ ı sandalyede dururken amı na tekrar hı zlı bir giriş yapı p hı zlı hı zlı sikmeye baş ladı m. her vuruş umda dar amı ndan sular fı ş kı rmaya baş ladı esra inleyerek ve haykı rarak boş aldı ama ben hala devam ediyordum ü st ü ste boş altmak istiyordum resmen titiyordu bana yere yat dedi bende yattı m ve hemen eliyle yarağ ı mı tutup amı na geç irerek ü stü ne oturdu bende kalç aları ndan tutup kendime ç ekerek tekrar sikmeye baş lamı ş tı m. tumerde ikinciye hazı rlanmı ş ayakta gelip esranı n dudakları arası na soktu yarağ ı nı esra boğ ulucak gibi ben alttan pompalarken tumerin yarağ ı birazda benimkinden kü ç ü k olduğ undan dibine kadar alı yordu boğ azı na doğ ru. esra yine boş aldı ve boş alı rkende siksene beni parç ala diyince yaklaş ı k bir 45 dakikada geç tiğ i iç in bende dayanacak gü cü m kalmadı bende boş aldı m. tumer esrayı tutuğ u gibi yatak odası na gö tü rdü bacakları nı omzuna alı p esrayı sikmeye baş ladı bende gittim seyrediyorum hemde dinleniyordum okalç aları sikmeden bu iş biterse gö zü m aç ı k giderdim. tumerde epeyce sikti esrayı ve altı na yattı esranı n esra yarağ a oturdu ve kalç aları meydanda kalmı ş tı . o harika kalç alar inip inip ç ı karken o dar deliğ e gö zü m takı ldı hiç yapmamı ş olmalı larki esra kaç ar gibi davranı yordı anladı arkadan gireceğ imi bunu tumerde anlamı ş tı ve esraya iyi yarak buldun bı rak parç alası n seni orospum benim diyince esra de ses yok ama kı sı k bir sesle yavaş dedi onay gelmiş ti .tumer hala sikerken ben arkadaki yerimi almaya baş ladı m tumer durdu ve ben yarağ ı mı ı slanmı ş arka deliğ ine yavaş yavaş sokmaya baş ladı m esrada ç ı ğ lı ğ a baş ladı . yavaş yavaş derken hepsini soktum esra hiç kı mı ldamı yordu az sonra yavaş a yavaş haraketlenmeye baş ladı ve kalç alrı nı sallayarak zevk almaya baş ladı . bende hı zlanmaya tabi.bir ara tumer boş almı ş ve altı mı zdan ç ı ktı ve kenarda seyretmeye baş ladı yine ben bu sefer daha rahat sikemeye baş ladı m esranı n gö tü nü delirmiş gibiydi sok kaan ne olur sok dibine kadar daha hı zlı vur aş kı m ben bunu neden daha ö nce denemedim ö lü cem diye bağ ı rı yor bir ara okş adı ğ ı m amı ndan suları n aktı ğ ı nı farkettim tam bir kadı n nası l zevk alı cağ ı nı ve vereceğ ini biliyordu artı k ve deli gibi sikerken bende ata biner gibi tepesine ç ı kı p ö lesine sikiyordum bir ara nefesssiz kaldı esra kı sı k sesiylede yeter diye bağ ı rdı bu bağ ı rma sı kı lmaktan değ il zevkten ö lü cek gibi hissediyordu kendini ve ben bir saat siktim onu gö tü nden ve boş aldı m iç ine .ve yan yanttı k nefes nefese artı k ne diyim sabaha kadar tumerle esrayı sikmediğ imiz pozisyon kalmadı . esra seni bı rakmam diyordu baktı m tumer bozuluyo tamam dedim ama bir daha ne ankaraya gittim nede aradı m onları ama harika bir kadı ndı . gö rü ş mek isteyen olursa adresinden bana ulaş abilirsiniz. bol seviş meli gü nler hepinize
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

eşimin masum zevkleri 1

Eşimin Masum Zevkleri 1 Yazanlar: Suzan ve Murat Tan Hafta sonu yeni taşınacağımız boş evi boyamak üzere hazırlık yaptık. Karım bu işten pek hoşnuttu. „Sonunda istediğim renklere kavuşacağım!“ diyordu. Ben de onun daha çok mutuluk hakkett... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bunun adi sans

BUNUN ADI ŞANŞ Mrb, ismin kenan ist bostancıda yaşamaktayım evliyim 36 yaşında 170 65 esmer kır şaçlı size anlatacagım olay tamamen gercektir. O gün eşimle kavga etmiştim biraz hava almak için bostancı sahile inmiştim. Normalde içki içmem ama elime b... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ummazdım

44 yaşındayım.karım 40 yaşında 2 genç doğurmasına rağmen çok güzel ve bakımlı bir kadın.bir barda tanıştığımız hakan ve murat isimli 2 gencin kahve teklifini kabul ederek evlerine gidince,karımın asla kabul etmeyeceğine emin olduğum ama fantazilerim... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

yeni evli komsum

yaklaşık 1,5 sene önce yan binada bir daire satılmıştı alan kişi oğluna düğün yapacağını ve buraya oturacaklarını söylemişti düğün davetiyesi gelince hiç sevmediğim bu organizasyona ailemin baskılarıyla katılmak zorunda kalmıştım ta ki gelini görene ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

daniel

Merhaba. karım esra (23) ve ben metin (32) yaşında evli bir çiftiz. Karım, güleryüzlü, dik ve dolgun göğüslü, iri kalçalı, zarif ayaklara sahip, siyah dalgalı uzun saçlı, beyaz tenli, kahverengi gözlü, ince belli, dolgun bacaklı, ebru gündeş’e çok am... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocamın bakkal borcunu odedım

MERHABA BEN SEMRA 26 YAŞINDAYIM. BİZ KOCAMLA ÜNİVERSİTE YILLARINDA TANIŞTIK.TANIŞTIKTAN BİR AY SONRA EVİNE YERLEŞTİM BİRLİKTE KALMAYA BAŞLADIK. AYNI EVDE OLUNCA İLK GÜNDEN İTİBAREN BENİ SİKME GİRİŞİMLERİ OLDU BAŞTA ÇEKİNDİM AMA ZATEN ONDAN ÖNCEKİ ERK... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

evliç iftle yaş adı kları m

Eş imden 12 yı llı k evlilikten sonra ayrı ldı m.Eş imle akrabalı k iliş kisinden dolayı evlendim ve hata yaptı ğ ı mı kı sa sü rede anlamı ş tı m.Ç evremdeki arkadaş l... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocası yönetmenimiz gibiydi

merhaba arkadaşlarım öncelikle bu site sahiplerine yöneticilerine ve siz deyerli okurlarına çok teşekkür ederim 23 nisan günü bu siteye bir sıcağı sıcağına hikayemi yazmıştım bu sayade bikaç arkadaş ve evli çift eklemişler hikayemin gerçek olup olmad... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

iki am iki sik

ben mert eşim mine kendi halimizde bir çiftik.taki porno filmleri izleye kadar.filmlerdeki pozisyonları gurup seksleri yapmaya karar verdik.ılk deneyimimiz acemiceydi.ama guzeldi.şimdi yenillerini arıyarisalim.come katılmak isteyenler. dan uluşablirler... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

gotunu dagıttım

slm ben ahmet esimin adı zeliha ben 28 esim 24 yasında düzenli bir sex hayatımız var esim benden o kadar memnun ki komsumuz birgüle anlatırmıs işte beni bugün böyle becerdi söyle sikti gibilerinden birgülde kıskanırmıs benim özel bir işyerim var bir ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.