bu gece bitmesin iistedim

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
Fatmada minü bü sten dı ş arı inmiş ti yü zü kı pkı rmı zı ydı arkası ndaki adamda inmiş ti minü bü sten fatmayı kolundan tutarak ne yaptı n kı z adama arkandan geliyor bö yle dedim fatma ben biş ey yapmadı m o yaptı ö nü me bakarak seninde boş durmadı ğ ı n belli oluyor dedi. O an gerç eklerle yü zlş miş tim minü bü ste fortç uluk yapmı ş tı m hemde yengeme amcamı n bize emanet ettiğ i karı sı na yapmı ş tı duyguları m karma karı ş ı ktı hem zevk almı ş tı m hemde ç ok utanmı ş tı m. Ben onları halamlara bı rakı p geriye dö ndü m halamı n kocası taksi tutarak onları akş am eve geri gö ndereceğ ini sö ylemiş ti ben geriye dö ndü m akş am saat sekiz gibiydi apartmanı n dı ş kapı sı nı aç arak eve ç ı kı yordum yengemlerin dairesinin ö nü nden ç ı karken yengemi gö rdü m geldinizmi yenge dedim ben geldim sadece aydı n burakla fatma orda kaldı minü bü sle geldik evi aradı k senin alman iç in ama evde yoktun bende yanlı z geldim keş ke sen gelseydin almaya dedi bende keş ke diyerek yukarı ç ı ktı m evde yemek yiyilmiş ve akş am yemeğ i iç in pek birş ey kalmamı ş tı ben dı ş arda belki bir ş eyler yerim diye dı ş arı ç ı ktı m aş ağ ı inerken yengem tam kapı yı kapamak ü zereydi beni gö rdü nereye diye sordu ben biş iler atı ş tı rı cam yenge dı ş arda dedim yengem bak bak biz ne duruyoruz burda gelsen iç eri ben sana yemen iç in bir ş eyler hazı rları m dedi beni iç eri aldı ben oturma odası na geç tim yengem mutfağ a geç ti beş dakika sonra yengem aydı n gelsene buraya konuş alı m biraz diyerek beni yanı na ç ağ ı rdı gelirken teybi de getir dinleyelim biraz dedi teybide alarak yengemin yanı na gittim radyoyu aç ı p kunş maya baş ladı k yengeme amcam gideli ne kadar oldu yenge diye sordum yengem 3 ay 7 gü n oldu diye cevapladı yengeme ç ok ö zledin galiba gü nleri bile sayı yorsun dedim yengem bir iç ç ekerek ö zledim tabi ayhan insan ö zlemezmi hiç biraz sonra gece olacak inan insan tek baş ı na yatamı yor ayhan bu ç ok zor dedi ben anlı yorum dedim yenge yengem yok ayhan yok sen anlamazsı n sen hep yanlı z yattı n ş imdiye kadar zaten evlenince anlarsı n nedemek istediğ imi sö yledi ben kastettiğ i ş eyi anlamı ş tı m buarada radyoda ç ı kan pop mü ziklerine yengemde eş lik ederek sağ a sola sallanı yordu harika bir gö rü ntü sü vardı arkadan ve benim sikim kalkmı ş tı ayak ayak ü stü ne atarak yengemin fark etmemesini sağ lamaya ç alı ş ı yorum yengem sofrayı yere koydu ve hazı rlamaya baş ladı giydiğ i bluzundan eğ ildikç e gö ğ ü slerinin bir kı smı belli oluyorduYengem tekrar tezgaha dö ndü ve birş eyler aldı tekrar dö ndü ve sofraya koymak iç in eğ ildi gö zlerime inanamadı m yengemin dü ğ melerinde iksi aç ı lmı ş ve gö ğ ü sleri tamamn belli gö rü nmü ş tü sikim kalkı k bir vaziyette yemeğ i yedik ben artı k gideyim yenge dedim yenge ya oturda biraz konuş alı m ç ay sevmediğ imi bildiğ i iç in meyve suyu var iç eriz dedi odaya geç tim yengem meyve suları nı getirdi ö nü mde durarak eğ ildi gö ğ ü sleri harika bir manzara veriyordu o heyecanla bardakları ü stü me dö ktü m her tarafı m mahvolmuş tu yengem hemen bir bez alarak geldi ve ü stü mü silmeye ç alı ş tı pantolonumu silmek iç in elindeki bezle tam sikimin hizası nı ovuş turdu. yengem yok bu bö yle ç ı kmı cak sen ç ı kar ben bunları bir yı kayı m dedi tiş ö rtü mü ç ı kardı m yengem hadi pantolonuda ç ı kar yı kayayı m sabaha kadar kuru dedi sikim kalkı k bir vaziyette yengemin ç ı kması nı bekledim ama yengem ç ı kmı yor pantolonumu ç ı karmamı bekliyordu hadi ayhan ç ı kar ş unu dedi pantolonumu ç ö zü p ç ı kardı m yarrağ ı m bir ok gibi kilotumu havaya kaldı rmı ş tı pantolonumla hemen kapattı m yengem uzanarak pantolonumu tuttu bir eliyle sikimi hafif kavarayak ver ş unu dedi elimden aldı ö ylece kalmı ş tı m yengem banyoya gitti yı kamak iç in bende arkası ndan giderek ya bana giycek biş i ver yenge dedim amacamı n elbiselerinden ya ben onları n hepsini kaldı rdı m ayhan hem bu gece misafirim olman iç in vermiyorum dedi ama yenge birisi gelirse nolcak dedim yengem kimse gelmez ayha beni halanlarda biliyorlar ayakkabı ları da iç eri aldı m evde kimse yok zannediyorlar dedi ben tamam yenge dedim o anda ogece yengemi sikme fikri gelmiş ti aklı ma iç eri geç erek eve telefon aç tı m evdekilere bir arkadaş ı mda olduğ umu ve bu gece gelemeyeceğ imi sö yledim buarada yengem iş ini bitirmiş ti eteğ inin bir ucunu beline takmı ş elindeki elbiseleri balkona astı ve iç eri girdi baş ö rtü sü aç ı lmı ş gö ğ ü slerinin ucu ı slanan elbisesinden belli oluyordu ve hayatı mda ilk defa gö rdü ğ ü m bacakları bembeya ve sü t gibiydi. Yengem gel odaya geç elim dedi odaya geç erke yengeme arkadan hafifç e sü rttü m odaya girdik ikimizde hiç konuş muyor birbirimize bakı yorduk yengem eteğ ini bir mini etek gibi iyice yokarı ç ekti ve ayak ayak ü stü ne attı ş imdiki kı zlar hep bö yle dimi ayhan dedi ben evet yenge o yuzden erkeklerde hep buduruma dü ş ü yor diyere sikim ovaladı m ikimizde ilk adı mı n atı lması nı bekliyorduk yengem kalkarak mutfağ a geç ti bende peş inden su iç mek iç in bardakları almaya uzandı m yengem tam ö nü mdeydi hiç bir ş ey demeden kilotumun ü stü nden sikimi tutarak okş amaya baş ladı yengemi belinden kavradı m kendime doğ ru ç ekerek dudakları na yapı ş tı m atede dudakları mı zı yiyor dillerimizi emiyorduk elimle elbisesini yukarı ç ı karı m gö ğ ü slerini dı ş arı ç ı karttı m harika bir ş eydi uç ları zevkten kocaman olmuş sert gö ğ ü slerini ellerimle kavrayarak okş uyor uç ları na ı sı rı klar atı yordum yengem Aaaa ihhhh ah ah gibi sesler ç ı karı yordu elleriyle kilotumu ç ı karmı ş sikimi sı vazlı yordu bir anda diz ç ö kerek sikime ö pü cü kler kondurmaya bakı yordu yengem harika yalı yordu boş almak ü zereydimki tekrar ayağ a kalktı bana elimden tutarak beni yatak odası na gö tü rdü sı rt ü stü yatağ a yattı ben ç ı plak bir vaziyette ayaktaydı m o eteğ i iyice yukarı sı yrı lmı ş elbisesinin dü ğ meleri tamamen aç ı lmı ş ve harika gö ğ ü sleri aç ı k bir vaziyette yataktaydı yavaş ç a yanı na doğ ru uzandı m ve tekrar ö pü ş meye baş ladı k yengem kendi kilotunuda ç ı karmı ş tı tarif etmekte zorlandı ğ ı m kadar harika gö ğ ü slerini yalamaktan kı zartmı ş tı m hem gö ğ ü slerini yalı yor hem amı yla oynuyordum amı ateş gibiydi vı cı k vı cı k olmuş tu yegem ü stü me ç ı ktı amı nı tam sikim hizası na getirerek amcanı n karı sı nı sikmeye hazı rmı sı n evet yenge hazı rı m yengemi sikmeye amı nı dağ ı tmaya hazı rı m dedim yengem elleriyle siikimi am dudakları nı n arası na yerleş tirdi Al sana az kullanı lmı ş tazecik alev gibi bir am istediğ in gibi sik yarraksı z geç irdiğ i gü nlerin hasretini dindir diyerek sikimin ü stü ne oturmaya baş ladı sikim amı gerç ekten alev gibiydi sikim kö kü ne kadar girmiş ti kendini ü zerimde ç alkalayarak ve ayakları nı iyice aç arak sikimin daha derinlere girmesini istiyordu ben ellerimle belinden tutup sikimi bü tü n gü cü mle derinliklerine itiyor Ahhhhh yengecim harikası n ohhhhh bunebiç ik am bö yle ateş gibisin aaahhhhhhhh diyor zevkten kuduruyordum yengem Siiiiiiikk ohhh pompala aslanı m sikkk namus bekç im sikmeyeninkini sikerler ohhhhhhhhhhhh sik yengeni aaaaahhhh ihhh diyor ü zerimde ceylan gibi oynuyordu benim boş almam kı sa sü rmü ş yarrağ ı mı o alev gibi yanan ama kuvvetlice gö merek yengemin derinliklerine hortum gibi boş almı ş tı m aaahhhh sö ndü rdü m iş te amı nı n ateş ini ssiiiiktim seni yenge dedim yengem siiiiik aslanı n sik ama sabaha kadar siksen bu alevi sö ndü remessin yanı yor amı m dedi beş dakika geç meden tekrar sikim kalkmı ş tı yengemi sı rt ü stü yatı rark ayakları ı nı n arası na girdin sikimi elimle dutarak am dudakları na sü rdü m yengem altı mda ç ı rpı nı yor ohhhh sok sok ahhhhhhh gö m amı ma sikne diyordu ben bastı rmaya baş ladı m yenge ahhhhh sokkk derine daha derine sokkkkkk sikkkkk ahhhh ihhhhhdiye inlemeye baş ladı tekrar ayakları nı belime dolayarak kitleti benim git gellerim artı k bir tempo yakalamı ş tı sikimi amı ndan nerdeyse tamamen ç ı karı yor ve hı zla kö kü ne kadar sokuyordum ç arbı ş ma esnası nda ş lok ş lok diye sesler ç ı kı yor ben ohhhhhh koydum amı na siktim seni yenge diyor yemgem kooyyy aslanı m koyyy sert vur ohhhhhhhhhhhh sokkk ihhhhh ahhhhhhhhhhhhhgggg diye inliyordu iyice hı zlanmı ş tı m artı k yengem orgazm ü stü ne orgazm oluyordu gö zü nden yaş geliyordu ama bu zevktendi boş almak ü zereydim artı k al sana yenge al sana diyerek iyice hı zlanı p amı nı n en derinine kadar kö kledim yengemde ayakları yla beni kendisine ç ekerek boş al iç ime sö ndü r aslanı m aaaaaaaahh ohhhh diyerek beni kendine kitledi hayatı mda hiç olmadı ğ ı kadar ş idetli bir ş ekilde yengemin amı na boş aldı m sikimi ç ı kararak sı rt ü stü uzandı k. Yengeme bu yaptı ğ ı mı z doğ rumuydu yenge dedim yengem doğ rumu yanlı ş mı bilmem ama sen beni sikmeseydin baş kası na siktirirdim dedi yarraksı zlı ktan kudurdum ayhan iyiki sen siktin beni amı m ne zaman kaş ı nsa siktirecek birisi var artı k dedi o gece sasbaha kadar yengemi defalarca siktim mutfakta banyoda kolidorda heryerde siktirdi kendini bana iliklerim kurumuş tu saba sekizde ü zerimi giydirerek beni gizlice dı ş arı ç ı karttı kulağ ı mam amı mı n ateş ini daha sö ndü remedin bak sen sö ndü rmezsen baş kası na sö ndü rü rü m diyerek uğ urladı . Aradan 1 hafta geç ti ve ben yengemden hep uzak durmaya ç alı ş ı yorum ne yapmam gerektiğ ine hala karar veremedim bu yasak iliş kiye devammı etmeliydim ama hala devam ediyorum eklemek isteyen ekelsin beni
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

efendime itaat

Ben 24 yaşında ankarada yaşayan köle ruhlu bir erkegim hemen hikayeme giriyim daha önce yarisalim.com te yazdıgım biir hikayeden sonra    msn de biriyle tanıştım internette hikayemi okumuş (köleyim yazan hikaye) benim sahibem olmayı iste... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hamamda seks başkadır

birgun hamama gıtmeye karar vermıştım.tek basıma gıdecektım.daha once gıtmedım bı hamam gıttım.ve pek kımsenın gıtmedıgı bı yer oldunu duymuştum.içeri gırdımde kımseler gorunmuyordu.her yer buhardan kapanmıştı.soyunma odasına gırdım ve camasırlarımı ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

yumyum 1

Yaşım 55 i geçmek üzereydi bu üniversitede, son 9 yılımı profesör olrak geçirdim ilk zamanlar heycanlı ve zevkliydi oysa artık eskisi kadar zevk almıyordum. okul dışında yalnız yaşayan biriydim. boş zamanlarımı ya araştırmalarıma ayırarak yada spor y... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kampüste gece sarhoşluğu

bu hikayem 2007 senesi ikinci dönem basında acılıs eglencesi gecesi yaşadığm bir hikayem.üniversitede ikinci yarıyıl baslamasında radyo kulübünün hazırladığı bir eglenceye gitmiştim. kız arkadasımdan yeni ayrılmıstım canım da sıkılıyordu gitmek istem... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

köle olmak zorundayım

Slm arkadaslar adım murat.Anlattığım hikaye tamamen gercektir ve 1 hafta önce basımdan gecti.Ben aslında ayak yalamayı seven kölelik için can atan biriyim.Ama bunu kimseye söyleyemem.Gecenlerde internette chat yaparken ana sayfada köle olmak istediği... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karımı 31 çekerken yakaladım

merhaba herkese ben ankarada yaşıyan 19 yaşında genc bir kızım. size ilk kez yaşadagım ve zevk aldıgım bir olayı anlatacagım. arkadaşlarım bana hep masturbasyondan bahsedederdi ama ben sacma bulurdum. sonunda bir gun karar verdim denemeye. en yakın k... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

parayla siktirmek isteyen bayanlar eklesin ( ist )

Evt Arkadaşlar Parayla Siktirmek isteyen Bayanlar Eklesin İstMsn:... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

SİKTİ VE GİTTİ

hikayeme devam ediyorum hamam girdim ayakkabılarımı çıkardım bana anahtar verdiler kıymetli malzemelerinizi koyun dediler bende koydum kilitledim sonra terlik giyip arka tarafta sıralı odalara götürdüler odamı gösterip peştemal verdiler odada bir der... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hizmetci

Hizmetci Ben fiziği oldukca düzgün ve yakışıklı biriyim.kızlardan teklif almama rağmen sadece bakımlı ayakları olan bayanların özellikle olgun bayanlarınkini kabul ediyorm.belki bir hastalık olabilir ama elimde değil.bu olaylar seneler önce komşumuz ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

tesadüflere yer yok

merhaba 30 yaşında mavi gözlü 1.73 boyunda evliyim. Birgün canım çok sıkılıyordu. bende kendi arkadaşım olan ahmeti arayayım, ne yapacağımızı söyler en azından gidip bir yerlere gezeriz diye aklımdan geçiyordu. neyse telefonu çevirdim. ama telefon nu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.